Enerji Kimlik Belgesi

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 1.1 2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak binalarda enerji kimlik belgesi hazırlanması zorunlu olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. 

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ'NDE YER ALAN BİLGİLER

 •  Bina ile ilgili genel bilgiler,          
 •  Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,          
 •  Binanın kullanım alanı (m2),          
 •  Binanın kullanım amacı,          
 •  Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanıla enerjinin miktarı (kWh/yıl),         
 • Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),       
 •  Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,         
 • Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı  (kg CO2/m2-yıl),       
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),        
 • Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,         
 • Birincil enerji tüketimine göre,  belirlenen enerji sınıfı,       
 • Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
 • Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.
 • Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.
 • Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir. Enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.
 • Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
 • Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır. 
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince alınması zorunlu olan enerji kimlik belgesi