Dış Cephe Yalıtımı Uygulaması

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dış Cephe Yalıtımı uygulamasına geçilmeden önce dikkat edilmesi gerekenler
-Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları uygulama sırasında zarar görmemesi için bu bölümler üzerleri örtülerek korunmalıdır.
-Dış cephe yalıtımı yapılacak yüzeyler nemli olmamalı, döşeme ve sıvalar kurumuş olmalıdır.
-Dış cephe yalıtımı yapılacak binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.
-Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm. dışarıda olmalıdır.
-İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalı, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafe yeterli olmalı ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (delikler eğri açılarak) su sızması engellenmelidir.
-Cepheyi güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilmektedir.
-Sorunsuz bir uygulama ve rayat çalışma ortamı sağlamak için dış cephe yalıtım sistemine ait elemanlar uygun bir şekilde depolanmalıdır. Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda, +5°C ile +30°C arasında saklanmasına özen gösterilmeli; profil donatı filesi gibi diğer sistem bileşenleri deforme olmayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı olacak şekilde depolanmalıdır. Ürünlerin raf ömürleri kuru ve serin ortamda, ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, astarlar ve diğer son kat alternatifleri için ise kuru ve serin ortamda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Uygulamaya başlamadan önce ve uygulama aşamasında taşyünü levhalar nemden korunmalı, polistiren esaslı ısı yalıtım malzemeleri olan Ekstrüde Polistren (XPS) ve Ekspande Polistren (EPS) ısı yalıtım malzemeleri ise uzun süre güneşin zararlı etkenlerine karşı açıkta bırakılmamalıdır. Yapıştırılan levhalar uzun süre kaplamasız olarak güneşe maruz kalacaksa cepheler örtülerek, levhalar güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalıdır.

Yüzeylerin Teşhis Edilmesi ve Hazırlığı
Yüzey Tespiti

-Eski ve yeni yapılarda dış cephe yalıtım sistemi uygulanmadan önce, yüzeylerin uygunluğuna dikkat edilmeli ve yüzeyler uygulama için hazırlanmalıdır. Aşağıdaki test yöntemleri, uygulama öncesi yüzey teşhisini kolaylaştıran yöntemlerdir.
Yüzey temizliği testi
-Sağlıklı bir uygulama için yüzey temiz olmalıdır. Yüzeydeki toz ve rutubet kontrolü için elle ve/veya siyah bir bezle yüzeylerin üzerinden geçilmelidir.
Yüzey sağlamlık testi
-Uygulamadan sonra yüzeyden kopmalar ve dolayısıyla çatlaklar oluşmaması için yüzey sağlam olmalıdır. Sert ve sivri uçlu bir aletle birçok noktadan gelişigüzel ve farklı derinliklerde yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir.
Yüzey emiciliği testi
Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme riski ortadan kaldırılmalıdır. Bir fırçayla yüzey ıslatılıp yüzeylerin nem oranı ve su emiciliği kontrol edilmelidir
Yüzey düzgünlüğü testi
Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak yüzey düzgün olmalıdır. Mastar ve şakül yardımıyla yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Kaçıklık veya düzgünsüzlükler kaba sıva ile giderilmelidir.
Bu testler, bina üzerinde farklı yerler örnek alınarak yapılmalıdır. Yüzeyin teşhisinden ve uzun ömürlü bir ısı yalıtım uygulaması için gerekli tüm önlemler alındıktan sonra yüzey, böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılardan ve yuvalarından mutlak suretle arındırılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı
-Dış cephe yalıtım sistemi uygulamasına başlamadan önce yüzeydeki önemli bozukluk veya boşluklar, yapıştırma harcı uygulamasından en az 72 saat önce onarılmalıdır.
-Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hiza alınmalıdır.
-Sistemin, dış cephe yalıtımı uygulanmayacak bölümlerle kesiştiği noktalarda mutlaka uygun profiller kullanılarak ya da sıva ile kapatılarak ısı yalıtımının sürekliliği ve kalitesi korunmalıdır.

Subasman Hazırlığı
-Cephede kullanılacak ısı yalıtım malzemesi ne olursa olsun su basman kot yüksekliğine kadar XPS uygulaması yapılması gerekir. Su basman kot yüksekliği her durumda en az 30 cm. olmalıdır. Yapıştıcılar ile yapıştırılan levhalar toprak altı kotundan gelen su yalıtımını delmemek için dübellenmemelidir.

UYGULAMA
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
-Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Subasman Profilinin Yerleştirilmesi
İpinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek, kullanılan yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilen subasman profili, en fazla 50 cm. aralıklarla subasman profili montaj seti (SMS01) yardımı ile yüzeye sabitlenir. Ayrıca, duvar ile subasman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik takozlar (ST003/ST005/ST008/ST010) kullanılabilir. Köşe bağlantıları ise, subasman profillerinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.

ISI YALITIM LEVHALARININ DÖŞENMESİ
Yapıştırma Harcının Hazırlanması

Çimento esaslı yapıştırma harçları 25 kg’lık bir torbaya önerilen oranda su eklenerek düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp, uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 2 saattir. Akrilik esaslı yapıştırıcı ise kullanıma hazırdır. İstenildiği takdirde uygulamayı kolaylaştırmak adına içerisine önerilen oranda Portland çimento eklenip düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla iyice karıştırılarak da kullanılabilir. Isı Yalıtım Levhalarının yapıştırılmasında, her iki ürün için farklı metodlar kullanılmalıdır.

Noktasal Yapıştırma Metodu
Çimento esaslı yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. Isı yalıtım levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Dişli Mala Metodu
-Çimento esaslı yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. Isı yalıtım levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.
-Akrilik esaslı, dişli çelik mala yardımıyla yüzeye veya ısı yalıtım levhasına tamamen yayılmalıdır. Bu yöntem, uygulama yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda, çimento esaslı yapıştırma harçları için de tercih edilebilir.

Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi
-Isı yalıtım levhaları duvarın alt kısmından başlanarak yukarı doğru aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Hasarlı levhalar kullanılmamalı, kenarları aşınmış levhalar ise uygulama öncesinde törpüleme işlemine tabi tutulmalıdır.
-Yapıştırıcı uygulandıktan sonra yalıtım levhaları, duvar yüzeyine bitiştirilerek yerleştirilir. Yerleştirme esnasında, levhalar arasında mümkün olduğunca boşluk bırakılmamalıdır. İnce boşluklar SB002 / SB004 ısı yalıtım bandı veya köpük kullanılarak doldurulmalı, 4 mm.’den daha büyük aralıklar mutlaka aynı tip ısı yalıtım malzemesi kullanılarak kapatılmalıdır.
-Şaşırtma için köşelerde sadece tüm ve yarım levhalar kullanılmalı, şaşırtma ayarı için gerekebilecek yarımdan küçük parçaların köşelere denk gelmemesine dikkat edilmelidir.
-Yüzey dışına çıkan levhaların kenarları yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Balkon altı, lento vb. bina çıkmalarında yatay ısı yalıtım levhaları, ona dik gelen ısı yalıtım levhası ile örtülecek şekilde yerleştirilmelidir. EPS ve XPS ile yapılan uygulamalarda toleranslar dahilindeki yüzey taşmaları törpülenmelidir.
-Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken yüzeydeki pencere vb. boşluklara dikkat edilmelidir. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğundan ısı yalıtım levhaları tam levhadan L şeklinde kesilmek sureti ile köşe çıkartılarak yerleştirilmelidir. Pencere ve kapılarda, ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra ısı yalıtım sistemi ile kapı-pencere kasası arasına kapı pencere profili (TKP01) ya da ısı yalıtım bandı (SB002 / SB004) yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir.

ISI YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESİ
Dübel Sayısı

Dübellemenin amacı sistemin rüzgar ve türbülans etkilerinden zarar görmesini engellemektir. Genellikle, uygulamalarda kullanılacak dübel sayısı 6 dübel/m2 esas alınarak hesaplanır. Ancak m2 başına kullanılması gereken ideal dübel sayısını bina yüksekliği ve bina çevresindeki çevre koşulları belirlemelidir. Özellikle bina kenarlarında, rüzgarın kuvvetinden dolayı kullanılacak dübel sayısı önem taşır. Binanın cephe yüksekliği genişliğinden büyükse, kenar alanı genişliğin %10’u olarak hesaplanır. Eğer yükseklik genişlikten küçük veya aynıysa, kenar alanı yüksekliğin %10 u olarak hesaplanır. Kenar alanın 1 metreden daha az hesaplandığı durumlarda kenar alan 1 metre kabul edilmelidir.
Dübel Şeması
-Dübeller yerleştirilirken en çok tercih edilen yöntem, ısı yalıtım levhasının ortasında ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde dübellerin yerleştirilmesidir.
-Bir diğer yöntem ise her levhaya üçer dübel yerleştirilmesidir.Dübeller yerleştirilirken levha kenarlarından 5’er cm. kadar mesafe bırakılmalıdır.
-Ayrıca kenar alanlarında uygulama, köşelerden yatayda en fazla 40 cm., dübeller arasında yukarıdan aşağıya ise 25 cm. olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
-Pencere kenarlarında ise dübelleme, levhaların yüzeyden kopma riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

Dübelleme
Dübelleme, yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yüzeyde çıkıntı yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu süre 20°C ortam sıcaklığında 24 saattir. Kullanılacak dübel seçimi ve açılması gerekli derinliğin tespiti göz önüne alınarak, uygulamanın yapılacağı duvarın özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Dübellerin sağlam yerleşmesi sağlanmalı, sağlam yerleştirilmemiş dübel çıkarılarak yanına yeni dübel çakılmalıdır. Açık kalan delik aynı tür ısı yalıtım malzemesi ile doldurulmalıdır. Seramik ve sağlam olmayan sıvalı yüzeyler dübelleme işlemi için uygun değildir.

BİNA KÖŞELERİNİN OLUŞTURULMASI
Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında, köşeler çatlama riski en yüksek olan ve aynı zamanda mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdir. Bu nedenle köşe profilleri ile desteklenmelidirler. Dış cephe yalıtım sisteminde, alüminyum (AKP01), kendinden fileli alüminyum (AKPF2) ve kendinden fileli PVC (TKP02) olmak üzere 3 çeşit köşe profili bulunmaktadır. Kendinden fileli profilleri kullanmak işçilik ve zamandan kazandırdığı gibi, yanlış uygulama riskini de en aza indirmektedir.

Filesiz alüminyum köşe profili uygulaması
Alüminyum köşe profilleri (AKP01) köşelere çimento esaslı yüzey sıvaları ve akrilik esaslı yüzey sıvası ile yerleştirilir ve üzerine donatı filesi (GFT01) köşelerden en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi en az 10 cm. bu uygulamanın üzerine bindirilir.

Kendinden fileli köşe profili uygulaması
Kendinden fileli köşe profilleri (AKPF2 / TKP02 ) yüzeye yerleştirilirken, köşe profilinin genişliğinde ince bir kat uygulanır, profil üzerine yerleştirilir ve şekilde belirtildiği gibi üzerine donatı filesi uygulanır.   

DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
Damlalıklı köşe profilleri (TDP04), köşelere sabitlenir ve üzerine donatı filesi (GFT01) yerleştirilir. Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.

DİLATASYON PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı; bu bölümlerde dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat  uygulanır, profil yerleştirilir ve donatı filesi, dilatasyon profili uygulama detayında gösterildiği gibi fileli kısımların üzerine binecek şekilde uygulanır. Dilatasyon profillerinin (DPT01/DPT02) ek yerlerinde, yukarıdaki profil üstte kalacak şekilde en az 10 cm. birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.      

FUGA PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
Isı yalıtım levhaları, aralarında arzu edilen derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin arkada kalan bölümüne, ısı yalıtımın sürekliliğini sağlamak amacıyla, uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı (SB002 / SB004) yerleştirilir. Yalıtım bandı uygulamasından sonra derz aralarına fuga profilleri(PFP030 / PFP050) yerleştirilir. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üzerlerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Arzu edildiği takdirde, fuga profillerinin üzerleri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılılabilir.

KAPI-PENCERE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
Kapı veya pencere kasası ile ısı yalıtım levhasının arasına kapı pencere profili uygulama detayında gösterildiği şekilde (TKP01) yerleştirilir. Profilin fileli kısmı  duvara sabitlenir. Son kat uygulama sonrasında koruyucu kağıt bant çıkarılıp, temiz bir yüzey elde edilebileceği gibi, kağıt bandın yapışık olduğu PVC kolayca kırılarak profilden tamamen koparılabilir.

SIVA VE DONATI FİLESİ UYGULAMASI
Isı yalıtım levhalarının yapıştırma ve dübellenmesi işlemlerinden sonra yüzey sıvası uygulamasına geçilebilir. Uygulama için  çimento esaslı yüzey sıvaları 25 kg’lık bir torbaya önerilen miktarlarda su eklenerek tercihen düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi ortalama 2 saattir.

Akrilik esaslı yüzey sıvası ile sıva işlemi için ağırlıkça %30'a kadar portland çimentosu ilave edilerek düşük devirli bir mikser veya mala ile iyice karıştırılarak hazırlanan harç kullanılır. Harç yüzeye çelik mala ile çekilir. Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla 2 mm. olmalı, toplam iki katta 4 mm.’yi geçmemelidir. Her iki tip yüzey sıvası için de, henüz kurumamış sıvanın üzerine donatı filesi, yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleşim yerlerinde donatı filesi, her zaman 10 cm. üst üste bindirilerek uygulanmalıdır.

Filesiz köşe profili kullanılması halinde köşelerde donatı filesi en az 10-20 cm. döndürülmelidir. Kapı ve pencere köşelerinde ikinci bir kat donatı filesi ayrıca çapraz olarak yerleştirilir. İkinci kat sıva uygulamasına 3-4 saat ( 20°C ortam sıcaklığında ) sonra geçilmelidir. Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.

DEKORATİF DIŞ CEPHE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
Çimento esaslı , akrilik esaslı, ince dişli bir mala ile dekoratif dış cephe profillerinin arkasına sürülür ve profiller yüzeye sabitlenir. Birleşim yerleri elastik tesviye macunu ile düzeltilir. Üzeri saçak vb. şekilde kapalı olmayan bölümlerde, profillerin sadece üst kısımlarına ince bir tabaka silikon uygulaması önerilir.    

SON KAT KAPLAMA UYGULAMASI
Yüzey sıvası kullanılması durumunda son kat kaplama uygulamasına, sıva uygulamasından en az yedi gün sonra geçilmelidir. Bu süre  2-3 gündür (20°C ortam sıcaklığında).
Son kat uygulaması tavsiye edilen uygulama şartlarına uygun olarak gerçekleştirmelidir.